จป บริหารและบทบาทหน้าที่ อบรม จป บริหาร ออนไลน์ ดีอย่างไร

0 Comments
อบรม จป บริหาร ออนไลน์

จป เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คือ บุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยให้สถานประกอบการหรือกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับต้องจัดให้มี จป ในระดับต่างๆ ตามกำหนด หนึ่งในนั้นคือ จป บริหาร ซึ่งมาจากลูกจ้างระดับบริหาร หรือ ลูกจ้างที่มีตำแหน่งสูงกว่าหัวหน้างาน วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบทบาทหน้าที่ของ จป บริหารและการอบรม จป บริหาร ออนไลน์ดีอย่างไร บทบาทหน้าที่ของ จป บริหาร 1.ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับที่อยู่ใต้บังคับบัญชา 2.เสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 4.ดูแล กำกับ แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อความปลอดภัยอันเกิดแก่ลูกจ้าง จป บริหาร มีหน้าที่ผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร สนับสนุนลูกน้องในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ปรับปรุง แก้ไข อันตราย ไปจนถึงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ปัจจุบันมีการอบรม จป บริหาร ออนไลน์ ที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เข้ารับการอบรมมากขึ้น อบรมโดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นอกจากเพื่อความสะดวกสบายแล้ว ยังมีข้อดีอีกหลายอย่าง […]