จะดีกว่าไหม? ถ้าเลือกสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง

0 Comments
สั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง

ในการสั่งของจากจีนเพียงไม่กี่ชิ้น โดยดำเนินการเองอาจดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่หากการสั่งของจากจีนในจำนวนมากและมีสินค้าที่หลากหลายชนิด จะต้องทำเอกสารรายละเอียดสินค้าต่างๆ มากมาย เพราะสินค้าแต่ละประเภทมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันไป ซึ่งเอกสารอาจจะใช้เยอะพอสใควร แต่จะดีกว่าไหม หากการสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง เพื่อให้ทางชิปปิ้งเป็นตัวแทนในการดำเนินการให้ เพื่อให้สินค้าผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและสินค้าถึงมือผู้รับอย่างตรงเวลา 

ชิปปิ้ง (Shipping)  คืออะไร

ชิปปิ้ง (Shipping)  เป็นบริษัท องค์กร หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าหรือลูกค้า ในการทำหน้าที่ติดต่องานด้านเอกสาร สำหรับการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า รวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดัง โดยการติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเลหรือบริษัทขนส่งทางเครื่องบิน นอกจากนั้นยังมีการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกหากมีการสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง เช่น ประสานงานกับบริษัทขนส่งหรือธนาคาร ซึ่งในภาษาทางการคำว่า ชิปปิ้ง จะใช้แทนคำว่า ตัวแทนออกของ โดยการที่ใครจะมาเป็น ตัวแทนออกของ จะต้องมีการขออนุญาตกับกรมศุลกากร โดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร โดยการที่จะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ จะต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง

ชิปปิ้ง (Shipping)  มีกี่ประเภท? อะไรบ้าง?

หลักๆแล้ว ตัวแทนออกของ หรือ Shipping จะมีอยู่ 2 ประเภท 

1. ตัวแทนออกของทั่วไป (Shipping)

เป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าที่ติดต่องานเอกสารกับกรมศุลกากร โดยนิติบุคคลที่ยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของต่อกรมศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากร การนำเข้าส่งออกและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องขอและได้รับอนุญาต โดยมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานของทางกรมศุลกากรด้วยว่าคุณสมบัติชิปปิ้งจะต้องมีอะไรบ้าง

2. ตัวแทนออกของมาตรฐานเออีโอ (AEO – Authorized Economic Operator)

เป็นตัวแทนออกของทั่วไป ที่มีความประสงค์ต้องการจะยกระดับตัวเองในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับมาตรฐานโลก โดยตัวแทนออกของ สามารถยื่นคำร้องขอรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 13/2556 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  ทั้งนี้ตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรได้อนุมัติรับรองให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ จะสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยความสะดวกรวดเร็ว และได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรมากยิ่งขึ้น โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ให้คำนิยามความหมายมาตรฐาน AEO ไว้ว่าคือ “องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยได้รับการรับรองจากศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ WCO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน”

อย่างไรก็ตาม การสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง ถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการให้ระบบการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็วราบรื่น