จป บริหารและบทบาทหน้าที่ อบรม จป บริหาร ออนไลน์ ดีอย่างไร

0 Comments
อบรม จป บริหาร ออนไลน์

จป เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คือ บุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยให้สถานประกอบการหรือกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับต้องจัดให้มี จป ในระดับต่างๆ ตามกำหนด หนึ่งในนั้นคือ จป บริหาร ซึ่งมาจากลูกจ้างระดับบริหาร หรือ ลูกจ้างที่มีตำแหน่งสูงกว่าหัวหน้างาน วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบทบาทหน้าที่ของ จป บริหารและการอบรม จป บริหาร ออนไลน์ดีอย่างไร

บทบาทหน้าที่ของ จป บริหาร

1.ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับที่อยู่ใต้บังคับบัญชา

2.เสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3.ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

4.ดูแล กำกับ แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อความปลอดภัยอันเกิดแก่ลูกจ้าง

จป บริหาร มีหน้าที่ผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร สนับสนุนลูกน้องในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ปรับปรุง แก้ไข อันตราย ไปจนถึงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

ปัจจุบันมีการอบรม จป บริหาร ออนไลน์ ที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เข้ารับการอบรมมากขึ้น อบรมโดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นอกจากเพื่อความสะดวกสบายแล้ว ยังมีข้อดีอีกหลายอย่าง ดังนี้

ประหยัดเวลา

ผู้ที่สนใจเข้ารับการ อบรม จป บริหาร ออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปอบรมตามสถานที่ต่างๆ สามารถอบรมที่ไหนก็ได้ ช่วยให้ประหยัดเวลา ส่วนใหญ่จะอบรมผ่านแอปฯ หรือ โปรแกรม Zoom

ประหยัดค่าใช้จ่าย

เมื่อไม่ต้องเดินทางไปอบรมตามสถานที่ต่างๆ นอกจากประหยัดเวลาในการเดินทางได้แล้ว ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก เป็นต้น

ปลอดภัยจากโควิด-19

การอบรม จป บริหาร ออนไลน์ สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม หยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จึงทำให้ปลอดภัยมากขึ้น

หลายสถาบันที่จัดอบรม จป บริหาร ออนไลน์ รับอบรมทั้ง In-house และ Public สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรม ก็แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน เมื่อผ่านการอบรม จป บริหารเป็นที่เรียบร้อย ผู้เข้ารับการอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยัน

แต่จะอบรม จป บริหาร ออนไลน์ได้นั้น จะต้องเป็นลูกจ้างในระดับบริหารเท่านั้น หากกิจการใด ไม่มีลูกจ้างในนระดับบริหาร ให้นายจ้างเป็น จป บริหารแทน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร ในขณะเดียวกัน หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าสถานประกอบการ ไม่จัดให้มี จป บริหาร ตามที่กฎกระทรวงได้กำหนด จะถือว่ามีความผิดหรือไม่ หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะถือว่ามีความผิดตาม พรบ. ด้านความปลอดภัย นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ